جاري

عنوان نوع معامله نام واحد برگزار کننده وضعیت آگهی
خدمات پشتيباني و راهبري تاسيسات مناقصه حوزه ستادي وزارت نيرو انتشار
خدمات حمل و نقل درون و برون شهري مناقصه حوزه ستادي وزارت نيرو انتشار