فهرست مناقصات

فهرست

عنوان نوع معامله نام واحد برگزار کننده وضعیت آگهی
تهيه فهرست خدمات و راهنمای ارزيابی و بهبود عملکرد شبکه های آبياری و زهکشی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل مناقصه حوزه ستادي بايگاني
راهنمای بهبود بهره برداری از طريق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
دستورالعمل توليد وتوزيع آب آشاميدنی با استفاده از سيستم های غشايی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تدوين ضوابط حفاظت از کيفيت منابع آب در مدريت مواد زايد جامد مناقصه حوزه ستادي بايگاني
استعلام ارزيابی كيفی مشاورين پروژه : بهنگام‌سازی طرح جامع آب كشور در حوضه های مندرج در بخش توضيحات مناقصه حوزه ستادي بايگاني
مبانی تعيين قيمت فروش آب(معادل هزينه تمام شده آب) بر اساس قواعد اقتصادی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
درخواست پيشنهاد کلی شرح خدمات راهنمای خودکار سازی شبکه های اصلی آبياری و زهکشی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
درخواست پيشنهاد شرح کلی خدمات« راهنمای روش های غير سازه ای حفاظت مناطق ساحلي» مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تهيه وتدوين بسته اسناد حفاظت ازحقوق متقابل مشتريان وصنعت برق مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تهيه راهنمای مستند سازی فعاليت های مديريت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبياری و زهکشی مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تهيه دستورالعمل احيا و توسعه چاه های آب كشاورزی و شرب مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تدوين نظام حاکميت بر بخش توزيع صنعت برق کشور مناقصه حوزه ستادي بايگاني
تدوين استانداردهای بين المللی به روش adaption مناقصه حوزه ستادي بايگاني
آگهی فراخوان شناسائی پيمانکاران مناقصه حوزه ستادي لغو